• CampZone 2018
  Competition Platform
 • Powered By
  LANERGY

Privacyverklaring

LANERGY, gevestigd aan de Groenendaal 399, 3011ZW Rotterdam, Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

LANERGY
https://lanergy.eu
Telnr: +31681536008

Dhr. van der Knaap is de Functionaris Gegevensbescherming van LANERGY Hij is te bereiken via avg@lanergy.eu

Persoonsgegevens die wij verwerken

LANERGY verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Gebruikersnaam

- E-mailadres

- IP-adres

- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken en in correspondentie.

- Gegevens over jouw activiteiten op onze website

- Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via avg@lanergy.eu, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

LANERGY verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Om competities te administreren

- LANERGY analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren. Op basis van ons commerciëel belang

Geautomatiseerde besluitvorming

LANERGY neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van LANERGY) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

LANERGY bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Gebruikersnaam

2 jaar na laatste accountmutatie*  

Voor het administreren van de competities.
(grondslag 1,2)

E-mailadres

2 jaar na laatste accountmutatie*  

Voor het administreren van de competities.
(grondslag 1,2)

IP-adres

2 jaar na laatste order*  

Voor analyse van verkeer en als bewijslast voor de juridische overeenkomst.
(grondslag 1,2)

Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken en in correspondentie.

2 jaar na laatste accountmutatie*  

Voor het verbeteren van uw gebruikerservaring en het kunnen bieden van een persoonlijke behandeling.
(grondslag 1,2)

Gegevens over jouw activiteiten op onze website

2 jaar na laatste bezoek, met uitzondering van gegevens welke in uw account zijn opgeslagen, zoals mutaties van ordergegevens*

Voor het verbeteren van uw gebruikerservaring en het kunnen bieden van een persoonlijke behandeling. Voor het verbeteren van de inrichting van onze website en productinformatie.
(grondslag 1)

Internetbrowser en apparaat type

2 jaar na laatste bezoek*

Voor het verbeteren van uw gebruikerservaring en het kunnen bieden van een persoonlijke behandeling. Voor het verbeteren van de inrichting van onze website en productinformatie.

(grondslag 1)

* Gegevens worden jaarlijks (geautomatiseerd) opgeschoond in de laatste week van het jaar. Hierdoor kan het voorkomen dat uw gegevens wel in aanmerking komen voor verwijdering maar nog niet verwijderd zijn.

Delen van persoonsgegevens met derden

LANERGY deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. LANERGY blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt LANERGY jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

Google

Gebruikersstatistieken van onze websites

Gebruikersstatistieken (pseaudo-anoniem) (grondslag 1)

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

LANERGY gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door LANERGY en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar avg@lanergy.eu. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek . LANERGY wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

LANERGY neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met avg@lanergy.eu


De zes wettelijke grondslagen zijn:

 1. Toestemming: De betrokkene heeft toestemmingen gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.
 2. Overeenkomst: De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.
 3. Wettelijke verplichting: De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust.
 4. Vitaal belang: De verwerking is noodzakelijk om de vitale belangen van de betrokkene of van een ander natuurlijke persoon te beschermen.
 5. Publiekrechtelijke taak: De verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen.
 6. Gerechtvaardigd belang: De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkenen die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen, met name wanneer de betrokkene een kind is.  

 

Wijzigingen
LANERGY behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Check daarom regelmatig het privacy statement voor eventuele aanpassingen. Deze versie is van 03-03-2021

>